Mile Nederlands

Afdrukken
Categorie: Projecten

Door: John Bronkhorst en Harry Paus (Expertisecentrum Nederlands)

Periode: 2001

Website Expertisecentrum Nederlands: http://www.socsci.kun.nl/en/ 

Bij het Expertisecentrum Nederlands wordt een multimediale leeromgeving taaldidactiek ontwikkeld ten behoeve van Pabo-studenten. Deze wordt door verreweg de meeste Pabo's in Nederlands en een aantal lerarenopledingen in Vlaanderen gebruikt.
Op dit moment zijn drie delen klaar. Ze vormen een leeromgeving met kinderen van de basisschool die geconfronteerd worden met authentieke onderwijssituaties. Het eerste programma, MILE-1, handelt over het behoud van de leesmotivatie bij begrijpend en studerend lezen in groep 6 en sluit aan bij het New Wave-programma. Het tweede programma, MILE-2, heeft als onderwerp problemen bij beginnende geletterdheid in groep 1 tot en met 4. Het derde programma, MILE-3 Aan de praat, behandelt mondelinge communicatie in groep 1 tot en met groep 4.
Met steun van de Ververs Foundation hebben John Bronkhorst en Harry Paus, beiden als projectleider bij de ontwikkeling van MILE-Nederlands betrokken, onderzoek gedaan naar het gebruik van multimediale leeromgevingen op de Pabo.

Het onderzoeksprogramma bestaat uit een tweetal geïntegreerde deelonderzoeken met betrekking tot de ontwikkeling en de implementatie van MILE-Nederlands op de Pabo's. Het eerste (uitgevoerd door John Bronkhorst) heeft betrekking op de rol van communicatie bij ankergestuurde instructie. Het tweede (uitgevoerd door Harry Paus) behelst een onderzoek naar de effecten van het gebruik van een multimediale leeromgeving voor Nederlands in het curriculum van de Pabo.

 

Hoofdvraag van het eerste deelonderzoek
Uitgaande van anchored instruction zoals die wordt gepresenteerd via de cd-rom van het MILE-programma, wordt nagegaan of en hoe een nieuwsgroep een bijdrage kan leveren aan het verwerven en verwerken van relevante didactische kennis.

Subvraag:

  • Welke didactische en leerpsychologische voorwaarden moeten vervuld zijn om een ankergestuurd leerproces met ICT discussie-mogelijkheden vorm te geven?

Hoofdvraag van het tweede deelonderzoek
Pabo's werken vanuit verschillende onderwijskundige opvattingen; er zijn er die sterk vanuit directe instructie werken; andere werken meer vanuit constructivistische opvattingen. Welke relatie is er tussen deze onderwijskundige opvattingen en het gebruik van multimediale leeromgevingen

Subvraag:

  • Welke opvattingen hebben docenten en studenten over het gebruik van multimediale leeromgevingen?
  • Welke effecten ervaren docenten en studenten van het gebruik van multimediale leeromgevingen op het onderwijs in de basisschoolpraktijk?

 

N.B. De resultaten zijn in het voorjaar van 2002 gepresenteerd en als deel 3 in de MILE-reeks gepubliceerd.

7-05-03, 21-07-24. , Ververs Foundation (2013)