Winnaars 2014

‘We gunnen alle leerlingen de optelsom van deze drie onderwijspraktijken’.

Op 17 juni vond het slotevenement van de Ververs Awards 2014 plaats in Utrecht. Daar streden de genomineerden om de Ververs Award - Innovatieve onderwijspraktijk en werd Sjef Drummen van Niekee in Roermond als winnaar van de Ververs Innovatieprijs 2021 bekend gemaakt. Na bevlogen verhalen van Pieter Snel, Heleen Terwijn en Arjan van der Meij ging de jury in beraad. Het bleek een zeer lastige opgave om te kiezen uit drie fantastische initiatieven die heel andere accenten leggen. De uitspraak van een van de juryleden was daarvoor tekenend: ‘We gunnen alle leerlingen de optelsom van deze drie onderwijspraktijken’. Daarop greep de naamgever van het evenement - Mijndert Ververs - in en verdubbelde het prijzengeld. ‘Ik wil dat mooie ontwikkelingen die in het onderwijs tot stand worden gebracht belonen en ondersteunen. Dan moeten we niet willen kiezen’. En zo werden tot ieders verbazing alle drie genomineerden tot winnaar uitgeroepen.

 

Downloads

Presentatie Ververs Award 2014 (Sjef Drummen)

Persbericht Winnaars Ververs Award 2014

Winnaar 2013

Winnaar 2013

Uitkomst juryberaad.

Motivatie per genomineerde.

Roy van As
Vanuit de visie en overtuiging dat leerlingen in hun toekomst moeten beschikken over vaardigheden als samenwerken, kritisch denken, ICT-vaardigheden, maar ook levenslang leren en zelfsturing heeft Roy in zijn klas in de Maria-basisschool in Boven-Leeuwen het onderwijs in de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur zo vormgegeven dat geen methodes meer worden gebruikt. De jury vindt het inspirerend te zien hoe leerlingen zich aan de hand van het onderzoeksmodel ‘analyse – ontwerp – verzameling – verwerking – presenteren - reflecteren’ de leerstof van deze vakken eigenmaken. 
Roy laat zien dat leerlingen plezier hebben in deze manier van werken, gemotiveerder zijn en zelfstandiger, kritischer en creatiever werken. Ouders zijn meer betrokken dan voorheen. Ook zijn collega’s zijn enthousiast om op deze manier te werken in de rol van coach en begeleider, terwijl andere scholen deze werkwijzen overnemen.

Femke Gerritsen
Vanuit de visie dat leerlingen in de 21ste eeuw moeten beschikken over vaardigheden om een leven lang te blijven leren, heeft Femke voor vmbo-leerlingen een leeromgeving en lesaanpakken gecreëerd die bestaan uit een combinatie van directe instructie en actieve kennisopbouw met de iPad als krachtig hulpmiddel. Haar leerlingen op het Bonhoeffer College in Enschede werken samen aan de hand van een stappenplan (of ontwerpcyclus) en activerende instructies van de docent. Op deze wijze ontwikkelen ze op een creatieve manier zelf leermateriaal, bijvoorbeeld een film. Het spreekt de jury aan dat Femke nieuwe manieren weet te vinden om vmbo-leerlingen betekenisvol te laten leren met behulp van nieuwe technologie. 
Femke weet leerlingen en ouders hiermee te enthousiasmeren. De aanpak en les ideeën fungeren als inspirerende voorbeelden voor collega’s, ook in andere scholen.

Nico van der Woude
Het voeren van een debat, het in publiek spreken en het interpreteren van literatuur zijn vaardigheden die ook internationaal gezien worden als belangrijk voor de toekomst van het onderwijs (communication, critical thinking, creativity en collaboration). Het initiatief van Nico sluit daar goed bij aan. De jury waardeert dat Nico zijn idee breder weet uit te dragen, zijn collega's op het Pius X College in Almelo meekrijgt en het debatteren weet in te bedden in andere vakken. Hij maakt daarmee een goede koppeling tussen toekomst (nl vaardigheden die leerlingen in hun toekomst nodig hebben) en consequenties in de huidige onderwijspraktijk.

Motivatie winnaar

De jury kwam unaniem tot het besluit om Femke tot winnaar van de Ververs Award 2013 uit te roepen. Doorslaggevend daarbij is dat zij de iPad inzet in haar lessen, waarbij het apparaat niet centraal staat, maar echt als hulpmiddel wordt ingezet bij betekenisvol leren. Zij werkt met een specifieke doelgroep maar de jury acht de aanpak goed overdraagbaar naar andere doelgroepen, andere vakken en andere scholen, zowel regionaal als nationaal. Femke neemt daar ook initiatieven toe. De keuzes en aanpak kennen een goede onderwijskundige onderbouwing.

Persbericht winnaar Ververs Award 2014

Genomineerden 2013

Genomineerden 2013 Op 10 april 2013 is de jury van de Ververs Award bijeengekomen voor het selecteren van de drie genomineerden uit de bijna zeventig aanmeldingen. De jury is zeer verheugd over het aantal aanmeldingen, maar ook over het niveau ervan en het enthousiasme dat uit alle inzendingen spreekt.

De aanmeldingen zijn alle beoordeeld op de antwoorden op vragen over de inhoud van de visie, de mate waarin werking van het idee is beproefd in de praktijk, de reacties uit de omgeving, eventuele drempels bij implementatie en de succesfactoren. Tijdens de beoordelingen heeft de jury ook meegewogen:

 • inhoudelijke relevantie
 • toekomstgerichtheid
 • inspirerend voor / toegevoegde waarde voor de beroepsgroep
 • aandacht voor implementatie en draagvlak
 • eigenaarschap
 • aansprekend en consistent verhaal

Uiteindelijk heeft de jury de volgende kandidaten genomineerd voor de Ververs Award:

 • Femke Gerritsen
  Als docent en ICT-coördinator verbonden aan de iPadklassen op het Bonhoeffer College, locatie Vlierstraat vmbo in Enschede. Femke is kartrekker van een ontwerp- en ontwikkeltraject voor het inrichten en vormgeven van een nieuw te vormen digitale leeromgeving, waarbij ICT-vaardigheden, communiceren en samenwerken centraal staan.
  Klik hier voor de video van Femke Gerritsen

 • Roy van As
  Als teamleider en leerkracht groep 6 verbonden aan de Mariaschool in Boven-Leeuwen. Op Roy's initiatief worden voor de vakken geschiedenis, aardrijskunde en natuur geen methodes meer gebruikt, maar wordt gewerkt met een onderzoeksmodel (analyse - ontwerp - verzameling - verwerking - presenteren - reflecteren) om onderzoekend leren bij deze basisschoolleerlingen te stimuleren.
  Klik hier voor de video van Roy van As

 • Nico van der Woude
  Als docent Nederlands en debatcoach verbonden aan het Pius X College, locatie Aalderinkshoek in Almelo (havo/vwo/tto). Nico bracht het vak forensics de school binnen, met activiteiten als debatteren, publiek spreken en interpreteren van literatuur. De werkvorm wordt ook gebruikt in andere vakken, zoals Engels, geschiedenis en economie.
  Klik hier voor de video van Nico van der Woude

Omdat de Ververs Award ook bedoeld is om andere mensen in het onderwijsveld bij het debat over het toekomstig onderwijs te betrekken, zijn we erg benieuwd naar jouw mening. Welk van de drie onderwijsvisies spreekt je het meest aan? Je stem telt mee in de uiteindelijke keuze.

 

Downloads

Oproep Mijndert Ververs voor deelname aan de Ververs Award 2013

Persbericht Nominaties Ververs Award 2013

 

Genomineerden 2014

Genomineerden 2014 Op woensdag 7 mei is de jury van de Ververs Awards 2014 bijeengekomen om alle inschrijvingen te beoordelen. De jury is zeer verheugd over het aantal aanmeldingen, maar ook over het enthousiasme dat uit de inzendingen spreekt. Na uitvoerig beraad heeft de jury unaniem de volgende drie kandidaten genomineerd voor de Ververs Awards 2014  – Innovatieve onderwijspraktijk

 • Arjan van der Meij
  Laat als leraar op Christelijk College De Populier in Den Haag in de zogenaamde FABklas leerlingen zelf onderzoeken en ontwerpen. Achterliggende gedachte is dat creativiteit in banen van de toekomst steeds belangrijker wordt. Daarom moeten leerlingen op dit vlak gevoed en uitgedaagd worden. In de FABklas zijn leerlingen van klas 2 t/m klas 6 eens per drie weken bezig met hun eigen uitvindingen.
   Klik hier voor de video van Arjan van der Meij

 • Pieter Snel
  Is als onderwijsontwikkelaar nauw betrokken bij de opzet van het Tiener College in Gorichem. Het Tiener College is een programmalijn met persoonlijk en innovatief onderwijs voor 10-14 jaar. Doel van de programmalijn Tiener College is 'alles eruit halen wat er in zit'. Leerlingen werken in een omgeving die uitnodigt en traint om zelf eigenaar te worden van hun eigen leren.
   Klik hier voor de video van Pieter Snel

 • Heleen Terwijn
  Heeft IMC Weekendschool in Amsterdam opgericht (nu 10 vestigingen in het land) met als doel jongeren zelfstandig, gemotiveerd hun plaats te laten vinden in de samenleving. Hiervoor is nodig dat ze zowel zichzelf (hun interesses, hun kwaliteiten), als de samenleving leren kennen – plus het lef ontwikkelen om hun interesses te volgen. Elke zondag krijgen leerlingen tussen 10 en 14 jaar er les van professionals die met plezier hun vak uitoefenen.
   Klik hier voor de video van Heleen Terwijn

Voor de Ververs Innovatieprijs 2021 heeft de jury - na zorgvuldige bestudering van de inzendingen - besloten om voor deze prijs geen nominatieronde te houden. De reden is dat er unaniem voor één kandidaat werd gekozen. Daarnaast besloot de jury om een andere veelbelovende visie te waarderen met een aanmoedigingsprijs. Tijdens het slotevenement wordt de winnende visie gepresenteerd en wordt het veelbelovend talent in het zonnetje gezet. De betreffende kandidaten zijn inmiddels geïnformeerd.

Criteria
De aanmeldingen zijn alle beoordeeld op de antwoorden op vragen over de inhoud van de visie en bijgeleverde documentatie. Tijdens de beoordelingen heeft de jury ook meegewogen: inhoudelijke relevantie, toekomstgerichtheid, inspirerend voor / toegevoegde waarde voor de beroepsgroep, aandacht voor implementatie en draagvlak en eigenaarschap.

Downloads

Oproep Femke Gerritsen (winnaar Ververs Award 2013) voor deelname aan de Ververs Award 2014

Persbericht 140508 Persbericht Nominaties Ververs Awards 2014

Partners

Ververs Foundation
De Ververs Foundation heeft als doel het ontwerpen, ontwikkelen en gebruiken van innovatieve leermiddelen te bevorderen. De stichting ondersteunt dit doel door - waar mogelijk - baanbrekende vernieuwingen op gang te helpen middels het verstrekken opdrachten en/of subsidies. De Ververs Foundation streeft naar een bijzondere rol binnen het onderwijskundig onderzoek door projecten te steunen die opvallen door originaliteit van de na te streven opbrengst, een bijzondere doelgroep en/of een bijzondere didactische aanpak of methodiek. De innovatieve aspiraties dienen ook te worden weerspiegeld in de voorstellen voor implementatie van de onderzoeksresultaten in de praktijk.

 

SLO
SLO heeft als nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling een publieke taakstelling in de driehoek beleid, praktijk en wetenschap. SLO heeft een onafhankelijke, niet-commerciële positie als landelijke kennisinstelling en is dienstbaar aan vele partijen in beleid en praktijk. Het werk van SLO kenmerkt zich door een wisselwerking tussen diverse niveaus van leerplanontwikkeling (stelsel, school, klas, leerling). SLO streeft naar (zowel longitudinale als horizontale) inhoudelijke samenhang in het onderwijs en richt zich daarbij op de sectoren primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. De activiteiten van SLO bestrijken in principe alle vakgebieden.

 

 

Meer artikelen...

 1. Ververs Award
6-56-13, 21-07-24. , Ververs Foundation (2013)